Obraz Nejsvětější Tváře

 
 

Ó dobrotivý a milosrdný Ježíši, Pane můj a Bože můj, Králi celého vesmíru, který jsi pro záchranu mé duše od pekelného ohně snášel kruté mučení a utrpení, zachraň mě a pospěš mi na pomoc v mé slabosti, lhostejnosti a bezradnosti. Ať tvoje Svatá Tvář, našimi hříchy zraněná, oživí a zapálí v našich srdcích horoucí lásku k Tobě, abychom skrze modlitbu, pokání a oběť dosáhli milosti Tvého milosrdenství a s novou horlivostí pracovali pro Tvou chválu a záchranu duší, které jsou na cestě zavržení. Amen.

Slova Pána Ježíše:

Tento obraz mé Tváře rozdávejte jako dar známým i neznámým. Tento skutek ať je konán s úmyslem oběti a jako vylití dobra z Vašich srdcí.

Chci vstoupit do domu každé rodiny, abych navrátil co nejvíce srdcí. Zanes mě do nemocnic, internátů a dětských domovů… Tento obraz bude velkým požehnáním i pro ty, co šíří jeho úctu. Obrátím ty, kteří mne přijmou s láskou a vděčností. Říkej všem o mé milosrdné a nekonečné lásce! Pomohu ti nalézt nové apoštoly. Těm, kteří se chtějí zasvětit šíření této úcty ke mně, řekni, aby se pomodlili tento obřad zasvěcení:

"Ó Ježíši, dobrotivý Ježíši, Tvoje nekonečná láska stvořila a vykoupila tento svět a touží ho spasit. Přijmi mne do počtu těch, kteří touží pracovat pro vítězství Tvého kralování lásky na zemi. Přijmi mé úplné darování se do tvé služby. Budu šířit obraz Tvé Božské Tváře a blahoslavit Tě, abys oživil ve všech duších rysy Tvé Božské Tváře. Ó Ježíši, konej zázraky obrácení a povolávej apoštoly této nové éry, nové apoštoly pro toto velké dílo. Vylévej na celý svět pramen Tvé milosrdné lásky, která ničíc všechno zlo, obnoví zemi a srdce naplněná milosrdenstvím se obnoví v jas prožívání evangelia. Amen."

Aby tresty, které mají postihnout svět, byly zmírněny, přeje si věčný Otec úctu k Nejsvětější Tváři svého Božského Syna Ježíše Krista a adoraci této Tváře… Už přišel čas, aby svět poznal tuto velkou úctu v těchto časech tak potřebnou pro svou spásu. Skrze tuto Svatou Tvář Krále králů se dostane tomuto světu spoluúčast na milostech. Milosrdenství bude světu dáno skrze Božskou Tvář Syna Božího, který je Moudrostí věčného Otce…

Mé děti! Když po této cestě budete kráčet, obdržíte vroucí lásku k Nejsvětější svátosti oltářní. Pohleďte, jak rozdávám svou lásku: své Tělo dávám jako pokrm a svou Krev jako nápoj, abych živil Vaše duše a Vy tím mohli dosáhnout věčné blaženosti.

Mé děti! Víte, co způsobilo mé Matce největší bolest, když bez vší krásy spatřila můj zohavený Obličej? Tvář, kterou svýma svatýma rukama tak často hladila? Jak převelikou bolest působil jejímu Srdci můj znetvořený Obličej? Tvář se podobala více malomocnému, než jejímu Synu. A víte, co učinilo mé Svaté Matce největší radost? To, že byla přítomna mé mučednické smrti Velkého pátku a spatřila můj oslavený Obličej, který vyjadřoval moje Božství.

Kolikrát můj Božský Obličej odprošujete, tolikrát potěšujete Srdce Bolestné a Neposkvrněné Matky. Kolikrát moji Tvář odmítáte, tolikrát meč proniká jejím Srdcem. Obětujte mou Svatou Tvář mému Otci a On se nad Vámi smiluje. Prosím Vás všechny, uctívejte mou Tvář ve vašich domovech, dejte ji na úctyhodné místo a Váš Nebeský Otec Vás zahrne milostmi a odpustí Vám hříchy. Svátostně slibuji, že ty, kteří rozšiřují odprošující pobožnost k Svaté Tváři, ochráním od trestů, které hrozí lidstvu. Pokud někdo zemře po trestním soudu, bude jako mučedník mezi svatými, kromě toho obdrží osvícení v tomto hrozném zmatku, který v Církvi nastane. Skrze svoji Matku přijdete ke mně všichni.

Amen, amen pravím Vám, kteří rozšiřujete uctívání Svaté Tváře, dostanete milost. Ani jeden z Vašich příbuzných nebude zavržen a z očistcového ohně budou velmi brzy vysvobozeni. Řekněte všem lidem, že můj Nebeský Otec vyhlásil, že kdo se postaví proti, nebude schopen pochopit toto tajemství a bude bloudit. Můj Nebeský Otec praví, že Božská Tvář znázorňuje Jeho. Úctě neporozumí ti, kteří úpěnlivě neprosí Svatou Matku o světlo, aby dosáhli milosti poznání. Proto proste!

Kristus Král: Uctívejte mou Božskou Tvář, abyste pochopili ohnivou lásku mého Srdce, která vyzařuje skrze můj Božský Obličej. Moje děti! Hleďte na můj Obličej, zkrvavený a poplivaný – skrze Něho uvidíte, jaké je moje Nejsvětější Srdce. Skrze moji Božskou Tvář poznáte, jak Vás miluji bez hranic. V Něm se zrcadlí urážky a Srdce skrze hříchy zraněné.

Moje děti! Kolikrát moji Božskou Tvář odprošujete, tolikrát se mé Srdce plní milosrdenstvím a mnoho hříšníků se obrací. Hleďte na můj krvácející Obličej! Co k tomu mohu ještě říci? Je potřeba k tomu ještě něco dodat? Slyšíš mě? Máš soucit se Mnou, když Mne takového vidíš? Pro Tebe jsem trpěl.

Panna Maria: Pomozte, aby se úcta k Svaté Tváři hojně šířila a dostala se do každého domu. Tak Vás ještě mohu zachránit od velkých trestů.

Pane, ukaž nám svou Tvář a budeme spaseni!